1.- Objecte.

Les presents condicions generals (d'ara endavant Condicions Generals), regulen l'accés i l'ús del lloc web sota el domini www.lacoqueriartesana.com (d'ara endavant Lloc web), titularitat de “Adoración Perelló Sendra” (d'ara endavant La Coqueria), posat a la disposició dels usuaris (d'ara endavant Usuari/s).

Davant qualsevol dubte o consulta relacionada amb la utilització i accés al Lloc web o de les presents Condicions Generals, pot escriure un correu electrònic amb la seua sol·licitud i dades de contacte a info@lacoqueriartesana.com. També pot contactar amb nosaltres via correu ordinari, dirigint la seua sol·licitud i dades de contacte a "La Coqueria”, Av. dels Amèriques, 25 - 03790 Orba (Alacant).

2.- Conformitat amb les presents Condicions Generals.

La utilització del Lloc web suposa l'acceptació plena per l'Usuari de totes les Condicions Generals vigents a cada moment que l'Usuari accedisca a aquest. De manera que si aquest no està d'acord amb qualsevol de les condicions ací establides haurà d'abstindre's d'usar aquest Lloc web.

En conseqüència, l'Usuari ha de llegir amb atenció les Condicions Generals cada vegada que es propose utilitzar el Lloc web.

En tot cas, La Coqueria es reserva el dret de modificar, sense previ avís i en qualsevol moment les presents Condicions Generals, així com la seua configuració, localització i qualssevol altres termes generals o particulars, reglaments d'ús, instruccions o avisos que resulten d'aplicació. Així mateix, La Coqueria es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d'operar el Lloc web en qualsevol moment.

Per “utilització del Lloc web”, s'entén a tot Usuari que accedisca i navegue pel Lloc web independentment que emplene els formularis de registre.

3.- Condicions d'Accés i Ús del Lloc web i dels seus Continguts.

L'accés al Lloc web i/o als Continguts inclosos en el mateix no implica cap mena de garantia respecte a la idoneïtat del Lloc web i/o dels Continguts inclosos en el mateix per a finalitats particulars o específiques dels Usuaris.

La Coqueria podrà establir limitacions i/o condicions addicionals per a l'ús i/o accés al Lloc web i/o als Continguts, les quals hauran de ser observades pels Usuaris en tot cas.

3.1- Accés i Ús del Lloc web.

Llevat que es dispose una altra cosa, l'ús del Lloc web tindrà caràcter gratuït, sense perjudici del cost de connexió a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions que tinga contractada l'Usuari.

L'Usuari reconeix ser major de díhuit (18) anys, així mateix és conscient i accepta voluntària i expressament que l'ús del Lloc web es realitza en tot cas sota la seua única i exclusiva responsabilitat.

L'Usuari s'obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir els especials advertiments o instruccions contingudes en el Lloc web i a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la seua màxima en atenció tenint en compte la naturalesa i contraprestació del servei del qual gaudeix. A aquest efecte, s'abstindrà d'utilitzar el Lloc web de qualsevol forma que puga impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d'aquest, els béns o drets de La Coqueria, els seus proveïdors, els seus distribuïdors, la resta d'Usuaris o en general de qualsevol tercer.

Concretament i sense que això implique cap restricció a l'obligació assumida per l'Usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga en la utilització del Lloc web:

1. a) no introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Lloc web, qualsevol informació o material que siga difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, pornogràfic, d'apologia al terrorisme, incite a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempte contra la forma, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

2. b) no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc web cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en el Lloc web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de La Coqueria, de qualsevol Usuari, dels Proveïdors o Distribuïdors de La Coqueria o en general de qualsevol tercer, capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament d'aquests.

3. c) a no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc web qualsevol contingut que infringisca les normes de propietat intel·lectual, industrial o drets de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentara, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercers.

3.2- Accés i Ús dels Continguts.

Els Continguts del Lloc web estan posats a la disposició de l'Usuari amb informació procedent tant de fonts pròpies com de tercers.

La Coqueria procura que els Continguts siguen de la major qualitat possible i estiguen raonablement actualitzats, però no garanteix la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels Continguts.

4.- Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

Mitjançant aquestes Condicions Generals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Lloc web ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, excepte en els casos en què estiga legalment permés o siga autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L'Usuari podrà visualitzar i obtindre una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no siga amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L'Usuari haurà d'abstindre's d'obtindre, o intentar obtindre, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s'hagen posat a la seua disposició o indicat a aquest efecte o dels quals s'utilitzen habitualment en Internet (sempre que aquests últims no comporten un risc de mal o inutilització del Lloc web). L'Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Lloc web, de titularitat de La Coqueria o de tercers.

5.- Exclusió de Garanties i Responsabilitat.

5.1.- Exclusió de Garanties i Responsabilitat pel Funcionament del Lloc web.

La Coqueria no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc web i dels serveis o Continguts oferits en aquest, ni que el contingut existent en el seu Lloc web es trobe actualitzat, quedant exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguen originar-se per tals circumstàncies.

La Coqueria durà a terme, sempre que no concórreguen circumstàncies que ho facen impossible o de difícil execució i tan prompte tinga notícies dels errors, desconnexions i/o falta d'actualització dels continguts, totes aquelles labors tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i/o actualitzar els referits continguts.

Així mateix, La Coqueria no garanteix ni la fiabilitat tècnica del seu Lloc web, ni l'accés a les seues diferents pàgines, quedant de la mateixa forma exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguen originar-se per aquesta causa.

A més, La Coqueria no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que pogueren produir-se per la utilització per part de l'usuari d'un navegador d'una versió no actualitzada o insegura en el navegador o dels danys, errors o inexactituds que pogueren derivar-se del mal funcionament d'aquest.

Amb la finalitat de disminuir el risc d'introducció de virus en el Lloc web, utilitza programes de detecció de virus per a controlar tots els Continguts que introdueix en el Lloc web. No obstant això, La Coqueria no garanteix l'absència de virus, ni d'altres elements en el Lloc web introduïts per tercers aliens a la Coqueria que puguen produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, La Coqueria no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa que pogueren derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

La Coqueria adopta diverses mesures de protecció per a protegir el Lloc web, les dades recaptades i els Continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, La Coqueria no garanteix que tercers no autoritzats puguen tindre accés al tipus d'ús o navegació del Lloc web que fa l'usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals s'efectua. En conseqüència, La Coqueria no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que pogueren derivar-se d'aquest accés no autoritzat.

La Coqueria no es farà responsable en cap cas de l'ús que els usuaris i/o tercers pogueren fer del Lloc web o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que pogueren derivar-se d'aquest.

5.2.- Exclusió de Garanties i de Responsabilitat pels Continguts.

La Coqueria no edita els Continguts de tercers publicats en el Lloc web i, en conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d'aquests Continguts, així com tampoc dels Continguts titularitat de La Coqueria. La Coqueria no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis que pogueren derivar-se de:

1. La falta de licitud, veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Continguts originats per tercers i seus propis.

2. La inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels Continguts.

3. Decisions o accions preses o evitades per part de l'usuari confiant en la informació o dades facilitades o proporcionades en els Continguts, incloent sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials.

6.- Hiperenllaços.

Aquelles persones que es proposen establir hiperenllaços entre la seua pàgina Web i el Lloc web hauran d'observar i complir les condicions següents:

1. No serà necessària autorització prèvia quan l’hiperenllaç permeta únicament l'accés a la pàgina d'inici del Lloc web, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma d’hiperenllaç requerirà l'autorització expressa i inequívoca per escrit per part de La Coqueria.

2. La pàgina Web en la qual s'establisca l’hiperenllaç només podrà contindre l'estrictament necessari per a identificar la destinació de l’hiperenllaç.

3. La pàgina Web en la qual s'establisca l’hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

4. La Coqueria es reserva el dret a bloquejar els hiperenllaços dirigits al Lloc web que no compten amb autorització expressa amb caràcter previ àdhuc complint amb el preceptuat en aquest punt de les Condicions Generals.

7.- Accions en cas d'Incompliment.

La Coqueria es reserva el dret a exercir quantes accions estiguen disponibles en dret per a exigir les responsabilitats que es deriven de l'incompliment de qualsevol de les disposicions d'aquestes Condicions Generals del Lloc web per part d'un usuari.

8.- Nul·litat Parcial.

La declaració de qualsevol de les clàusules contingudes en aquestes Condicions Generals com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que continuaran sent vinculants entre les parts. La renúncia per qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment d'una qualsevol de les condicions generals ací estipulades no implicarà una renúncia amb caràcter general al compliment d'una altra condició o condicions, ni crearà un dret adquirit per a l'altra part.

9.- Llei Aplicable i Jurisdicció.

Les presents Condicions Generals es regiran pel que es disposa en la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d'ús i accés a aquest Lloc web contingudes en el present document de Condicions Generals del Lloc web, les parts se sotmeten, renunciant expressament a qualsevol altre fur que poguera correspondre'ls, llevat que per imperatiu legal es determine el contrari, als Jutjats de Dénia.

10.- Notificacions.

A l'efecte de practicar les oportunes notificacions, La Coqueria designa com a domicili de contacte l'especificat en l'avís legal.

El correu electrònic facilitat per l'Usuari durant el procés de registre en el Lloc web, serà l'utilitzat per La Coqueria a l'efecte de practicar notificacions a l'Usuari.

L'Usuari està obligat a mantindre degudament actualitzats les dades que a l'efecte de notificacions es referencien en la present clàusula.

Totes les Notificacions que efectue La Coqueria a l'Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s'han realitzat emprant les dades i a través dels mitjans anteriorment assenyalats. La Coqueria no es responsabilitza de qualsevol perjudici que poguera produir-se per la vulneració de l'Usuari de la seua obligació de manteniment actualitzat de les seues dades de contacte.